Ålstensskogen blir naturreservat

Den nya majoriteten i Stockholms kommun – M, L, C, KD, MP – har redan kommit med många postistiva besked när det gäller inställningen till förtätning och stadsplanering, både avseende byggnader och naturmark. Uppgörensen mellan de blågröna partierna omfattar bland annat en moderat tvärvändning i frågan om Nobel Center. Även Kungsträdgården räddas från en omstridd elektonikbutik.
 
Den nya majoriteten i Byggnadsnämnden är logisk. Under den gångna mandatperioden har Miljöpartiet (Cecilia Obermüller) vid flera tillfällen röstat med de borgerliga för att avstyra förtätning i trädgårdsstaden. Minns till exempel den dramatiska omröstningen om exploateringen längs Västerled södra sida. Liberalernas Björn Ljung har också gjort ett beundransvärt jobb.
 
När Trädgårdsstadsföreningen bjöd in till politisk debatt i Bromma gymnasium i våras anades redan denna blågröna samsyn. MP, L, M och KD hamnade gärna på samma sida i debatten om förtätning och bevarande. Centerns fascination för höga hus, gärna många och i grupp, skavde dock. Och när S och V argumenterade för fortsatt förtätning för att på sikt påverka segregationen i trädgårdsstaden var det få som applåderade.  
 
Vi som värnar trädgårdsstaden känner alltså en försiktig opitmism. Kanske blir det lite lättare att nå fram till den politiska nivån med argumenten nu?
 
Många kommande strider handlar om parkmark och naturområden. De senaste hoten riktas mot Sångarlunden (Djupdalsvägen) och Klöverknuten (Nyängsvägen). För bara tre månader sedan avstyrdes planerna på att bygga bostäder vid Solviksängen.
 
Desto mer glädjande är det att läsa om den nya majoritetens ambition att under den kommande mandatperioden inrätta två nya naturreservat i Västerort. Kyrkhamn, vid Hässelbys mälarstrand, utpekas som ett värdefullt område i behov av ett högre skydd mot exploatering. Likaså kommer Ålstensskogen/Storskogen att få status som naturreservat, skriver MittiBromma den 12 oktober. Även natursidan.se rapporterar om de nya löftena från Stadshuset.
Ålstensskogen blir nytt naturreservat under den kommande mandatperrioden, utlovar den tillträdande blågröna majoriteten i Stockholms stadshus. Bild: Bysmon/Wikimedia Common.
 
––––––––––––––
PS
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
1 kommentar

Bevara Bromma Grönt

Torbjörn Halvarsson, drivande bakom föreningen Bevara Bromma Grönt, skriver och berättar om hur motståndet mot byggplanerna i Sångarlunden har organiserats under hösten. Bakgrunden är att Exploateringsnämnden i juni gav markanvisning till byggbolaget Primula att uppföra 50-70 lägenheter i det vackra parkområdet längs Djupdalsvägen.
 
Den dåvarande majoriteten – S, V och MP – röstade för förslaget i Exploateringsnämnden, bland annat med hjälp av följande argument:
  • Kontorets bedömning är att bebyggelsen inte medför någon betydande påverkan på området.
  • Kontoret bedömer att projektet inte får någon negativ påverkan på barn och barnens miljö. 
  • [Det] ... bidrar till en mer levande stadsmiljö ... och ... kan öka både trivseln och säkerheten i området.
 
Håller du med?
 
Hemsidan hittar du här: www.bevarabrommagront.org
Kolla även Instagram.
Nästan 400 har skrivit på namninsamlingen. Skriv under du också. Listan hittar du här.
 
––––––––––––––
PS
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
0 kommentarer

Miljöpartiet bytte ståndpunkt – röstade för bygglov

Två dagar kvar till valet. Nu kan du ta del av hur Byggnadsnämndens politiker röstade i två ytterst tveksamma förtätningsärenden. BaraBromma har läst protokollet.
 
Den 29 augusti togs nya beslut i Byggnadsnämnden (SBN) angående två segdragna bygglovsärenden på Majvägen. I dag (7/9) offentliggjordes protokollet. Miljöpartets ställningstagande är en stor besvikelse.
 
Det ena ärendet, Majvägen 12, ska jag återkomma till. Det andra avser Majvägen 20. Där har flera och reviderade bygglovsansansökningar underkänts tidigare. Senast i maj återremitterades ärendet till Stadsbyggnadskontoret.
Den gamla nationalromantiska villan föreslås få två brutala flygelbyggnader med stora glaspartier mot de närmaste grannarna. Skissen i övre hörnet är mitt förtydligande.
De nya byggnadernas inlplacering på tomten.
 
Majvägen 20 är bara en i raden av många försök att bygga om fristående villor till överdimensionerade huskluster. Ansökningarna strider nästan alltid mot detaljplanen i ett viktigt avseende: fastigheterna i trädgårdsstaden brukar nämligen ha beteckningen »Ö2« i planen. Med »Ö2« menas att tomten endast får bebyggas med ett hus. Så kallat »kopplat byggsätt« (flera sammanhängande hus) är inte tillåtet.
 
MP:s nya hållning – en besvikelse för trädgårdsstaden
MP har tidigare argumenterat emot exploaterinhgen av Majvägen 20. När Länsstyrelsen ogiltigförklarade bygglovet 2016 lät det till exempel så här:
  • Förslaget strider mot detaljplanen (byggnaden är både för stor och för hög).
  • Stadsbyggnadsnämnden har trots det (i strid med PBL) inte låtit sakägarna yttra sig innan bygglovet beslutades.
  • Förslaget är ovarsamt och förvanskande gällande såväl byggnaden som området.
 
Cecilia Obermüller. Foto: MP.
I förra veckans beslutade majoriteten (S, V och MP) att godkänna bygglovet på Majvägen 20. Brommapolitikern Cecilia Obermüller är MP:s representant i Byggnadsnämnden. Hennes ställningstagande är en stor besvikelse. Cecilia har ju under många år profilerat sig som trädgårdsstadens beskyddare. I ett kryptiskt formulerat så kallat särskilt uttalande lägger hon till ett par egna rader till protokollet:
     »Nämnden menar att den nu föreslagna bebyggelsen … kan uppfylla varsamhetskraven enligt PBL. Dock kan de enbart genomföras om det är klarlagt att planbestämmelserna kan följas.«
 
Jag läser uttalande igen. Och igen. Förstår inte! Vad är det hon försöker säga?
 
Alliansen (M, L och KD) röstar emot och skriver i en reservation:
     »Förtätningen i särskilt känsliga delar av staden, som Trädgårdsstaden, behöver ske i samklang med områdets karaktär. Föreliggande förslag menar vi är ett exempel på motsatsen. Istället för en stil som passar in i villastadens karaktär och gestaltning bryter de föreslagna byggnadernas uttryck av mot desamma. Vi menar att förslaget behöver omarbetas utifrån en vägledande princip om att värna områdets identitet.«
 
Efter omröstningen anslöt sig även Centerpartiet till reservationen.
 
Sakägarna kommer åter att överklaga beslutet till Länsstyrelsen. Sista ordet är alltså inte sagt.
 
––––––––––––––
PS
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
0 kommentarer