Moderaterna gick samman med V och S ...

...för att rädda ett ogiltigt bygglov
 
Nej, det här är inte en partipolitisk blogg. Det är en blogg till trädgårdsstadens försvar. 
     Men för att försvara trädgårdsstadens intressen måste både tjänstemän och politiker granskas. I dag tänker jag avslöja Moderaternas dubbelspel bakom Brommabornas ryggar. Motivet är helt obegripligt för mig. Varför deltar M i detta spel?
  • Beror det på en intern order från M-högkvarteret i Stadshuset?
  • Ingår överenskommelsen i någon annan kompromiss? 
  • År det av prestige?
  • Eller har någon en hållhake på M?
Inför valet 2014 vände sig M till Brommaborna med trädgårdsstadsvänliga löften. Säkert minns du de här affischerna. De satt uppe i hela trädgårdsstaden.
 
 
Moderata valaffischer i Bromma, 2014.
 
Redan under valrörelsen 2014 pågick striden om bostadsrätterna på Majvägen 12. En privatperson hade byggt om en villa till fyra bostadsrätter – i strid med detaljplanen. Stadsbyggnadskontoret, SBK, hade beviljat bygglov gång på gång, men byggloven hade inhiberats i samtliga instanser. Läs mer här.
Majvägen 12.
 
Majvägen 12. En bostadsrättsförening med fyra lägenheter. Men utan giltigt bygglov.
 
Svartbygget upprörde inte bara grannarna. Majvägen 12 blev en symbol för giriga profitörer i Bromma. Moderaterna passade på att profilera sig som trädgårdsstadens försvarare.
 
För drygt en månad sedan, den 21 mars, anordnade Trädgårdsstadsföreningen en politisk debatt i Bromma gymnasium. Förtätningen var en av debattens huvudfrågor. Partierna redovisade sina ståndpunkter ganska tydligt. V, S, Fi och C var principiellt och ideologiskt för mer förtätning, medan M, KD, L och MP stod för en mer restriktiv linje. Moderaternas representant framträdde som en varm försvarare av trädgårdsstadens kulturhistoriska värden.
 
Dagen efter, den 22 mars, var det möte i Stadsbyggnadsnämnden, SBN. Majvägen 12 stod åter på dagordningen. Frågan gällde huruvida SBN skulle överklaga Mark- och miljödomstolens beslut att inhibera även det tredje bygglovet. 
 
Jag tar det en gång till:
SBK har alltså – på felaktiga grunder – godkänt ett bygglov tre gånger. De tre byggloven har överklagats i tre högre instanser och de har inhiberats vid samtliga tillfällen. Samtidigt har bostadsrätterna byggs och sålts. 
 
Till saken hör att byggloven har beslutats på så kallad delegation. SBN har delegerat besluten till SBK. Att SBK gjort fel, varit okunniga, inte begripit innebörden av detaljplanen, faller alltså tillbaka på SBN. Det ser naturligtvis inte bra ut. En prestigeförlust för både SBK och SBN.
 
Trodde jag.
 
Inför mötet den 22/3 kunde denna blogg meddela att spelet om Majvägen var slut. I ett utkast till beslut hade jag fått läsa att »Stadsbyggnadsnämnden beslutar att . . . dra tillbaka överklagandet [eftersom] Staden/ Nämnden har redan vid tidigare tillfälle fått avslag i MÖD samt i Hovrätten. Boverket avstyrker ävenledes i sitt yttrande. Ärendet är vederbörligen prövat. . . . Stadsbyggnadsnämnden önskar se ett slut på de frekventa rivningar och ofta oaktsamma förtätningsprojekt som pågår i många av stadens villaområden och trädgårdsstadsdelar.« Utkastet var undertecknat av MP, L och KD.
 
Men det var alltså bara ett utkast.
 
I går fick jag av en tillfällighet läsa protokollet från mötet den 22/3. Där bildar M, V och S en majoritet för att för sjätte gången överklaga inhiberingen av bygglovet till Mark- och miljööverdomstolen, MÖD. 
Sista sidan ur SBN:s protokoll den 22/3. Vill du läsa hela protokollet? Skicka mig ett mejl.
 
Jag tar det en gång till:
M, V och S går alltså samman för att försvara ett felaktigt beslut, ett misstag! Varför deltar M i detta maktspel? Beror det på en intern order från M-högkvarteret i Stadshuset? Ingår överenskommelsen i någon annan kompromiss? År det av prestige? Eller har någon en hållhake på M?
 
Nu har vi inte hört det sista än. MÖD är hösta juridiska instans. SBN måste därför få prövningstillstånd för att MÖD ska behandla överklagan. Och bygglovet har ju inhiberats vid samtliga tillfällen tidigare. Men varför all denna möda för en i grunden sjuk sak?
 
Och som om inte allt detta var nog
– en fjärde bygglovsansökan är redan på gång.
Medan detta pågår har byggmästaren redan lämnat in en fjärde bygglovsansökan (på i stort sett samma ritningar över de fyra lägenheter som redan är uppförda). Diarienummer 2018-04437. Handläggare: Ylva Kvist Trelje. Ansökan inkom till SBK den 15/3, alltså en vecka före beslutet i SBN om att överklaga inhiberingen av bygglov tre. 
 
Tre frågor inställer sig
Hur många gånger får man söka bygglov för samma sak?
Varför vinner inte beslut i högsta instans laga kraft?
Varför deltar Moderaterna i detta skådespel?
 
––––––––––––––
PS 1
Till Moderaterna i Stockholm eller Bromma. Vill ni ge er syn på saken? Välkommen med ett blogginlägg. Jag lovar att ge er lika stort utrymme som jag själv har använt. Min mejladress finns här.
 
PS 2
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
 
 
 
 
0 kommentarer