Obermüller: Herman Ygbergs väg förskräcker

Cecilia Obermüller (MP) och Björn Ljung (L) tog upp Trädgårdsstadsföreningens skrivelse om Herman Ygbergs väg 11 vid Byggnadsnämndens möte i förra veckan. Ett lovvärt försök, men tyvärr till ingen nytta. Den nya blågröna majoriteten tog inte chansen att rätta till Stadsbyggnadskontorets misstag.
 
BaraBromma bjöd därför in Cecilia och Björn att ge sin syn på saken. Cecilia nappade direkt. Här skriver hon direkt till BaraBrommas läsare: Miljöpartiet kommer att göra allt som går för att stoppa att nya rivnings- och bygglovsbeslut tas på delegation. Alla sådana ärenden måste till politisk nivå för avgörande.
 
Så nu väntar vi på dig, Björn, välkommen med en kommentar du också.
/ChR
 
 Cecilia Obermüller (MP). Foto: www.mp.se/stockholm


Det är glädjande att vi i den nya majoriteten, där Miljöpartiet nu ingår lyfter vikten av att skydda trädgårdsstaden och andra kulturmiljöer och delvis kan vi (MP) nog ta åt oss ära för detta. Det finns nu tydliga skrivningar i vår gemensamma plattform samt i budgeten.

Men det är dags att detta får genomslag och det fort. Det är alarmerande och oacceptabelt att beslut om rivning och planschaktning dvs sprängning och förödelse av trädgårdar sker där vi talar om ett område av riksintresse, nämligen Trädgårdsstaden. Bostadsrättsombildningen vid Herman Ygbergs väg förskräcker.

Givetvis borde domslut i Mark- och miljööverdomstolen kring likartad planering ha varit vägledande.

Jag och Miljöpartiet kommer att göra allt som går för att stoppa att nya rivnings- och bygglovsbeslut tas på delegation. Alla sådana ärenden måste till politisk nivå för avgörande.

Miljöpartiet kommer vidare i den grönblå alliansen att driva att det tas fram strategier som är anpassade till varje småhus-, villa- eller trädgårdsstadsområde i hela Stockholm för att där så är möjligt arbeta med varsam förtätning eller skydd mot ovarsam förtätning  där så behövs. Vi konstaterar att det är bråttom med varsamhetskrav för trädgårdsstaden. Den tidigare regeln avseende tomträttsfastigheter om "ett hus per tomt och ett kök per hus" vore bra att återinföra och eventuellt kan även andra varsamhetskrav eller skyddsformer användas.

Uppdraget till stadens förvaltningar är tydligt nu och det känns mycket bra att vi äntligen är på rätt väg. Att värna natur- och kulturmiljö är att värna alla stockholmares intressen.

Cecilia Obermüller
Ordförande i Bromma stadsdel fram till årsskiftet samt
talesperson för stadsutvecklingsfrågor i Stockholm för Miljöpartiet

 

––––––––––––––
PS
Vill du läsa nästa blogginlägg? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
 
0 kommentarer

trädgårdsstaden i budget 2019

Den nya blågröna majoriteten i Stadshuset presenterade i går (14/11) sin  budget för 2019. Glädjande nog innehåller budgeten tankar om trädgårdsstaden på flera ställen. Minns inte att jag har läst det så tydligt tidigare. Dokumentet är på hela 450 sidor och finns som pfd här.

 
Redan på sid 12 läser jag om stadens kulturmiljöer och att karaktären på våra trädgårdsstäder ska bevaras:
 
»Stockholm behöver utvecklas med god arkitektur, som kombinerar varsamhet och nytänkande. En arkitekturpolicy ska tas fram. Vi vill se genomtänkta förtätningar av vår stad och fokusera på kvartersstadens och blandstadens kvaliteter med levande bottenvåningar som ytor för aktiviteter och näringsverksamhet, som butiker och caféer. Stadens historia och dess kulturmiljöer är betydelsefulla urbana kvaliteter som ska värnas, användas och utvecklas. Kulturarvet och kulturmiljöaspekterna ska tillmätas betydelse när staden växer och vi bygger om eller bygger nytt. Ytterstadens stadsdelar ska utvecklas i dialog med de boende för ökad attraktivitet och trygghet i hela Stockholm. Vi vill bygga nya bostadskvarter nära kollektivtrafiken och bevara karaktären på våra trädgårdsstäder och villaområden.«
 
På sid 169 och framåt får Byggnadsnämnden sina instruktioner. De får uppdraget att »se över vilka åtgärder som fordras för att förhindra ovarsam exploatering av trädgårdsstaden«.
 
Vidare ska de »ta fram en långsiktig plan med strategier för stadens småhus- och villaområden för att säkerställa en varsam utveckling där viss förtätning förenas med att miljöer med högst kultur- och naturvärden värnas och trädgårdsstädernas karaktär bibehålls«.
 
Så långt många bra skrivningar, alltså. Men jag hittar också några riktigt ogenomtänkta direktiv. I mitt förra blogginlägg (13/11) häpnade jag över finansborgarrådet Anna König Jerlmyrs (M) uttalande om »byggherredrivna processer«. Idén kommer direkt från hennes egen budget. På sid 171 ges Byggnadsnämnden följande uppdrag:
 
»ta fram en process för att arbeta med byggaktörsdrivna detaljplaner« och
»ta tillvara privata byggaktörers kompetens och innovationskraft genom att öppna för dem att medverka i framdrivandet av detaljplaner.«
 
Det här är helt fel tänkt. Byggaktörernas girighet måste hållas i schack. Det är byggaktörernas girighet som driver på förtätningen av villor till bostadsrätter. Det är byggaktörernas girighet som hotar varje björkdunge och bollplan i trädgårdsstaden. Byggnadsnämnden måste i stället ta tillbaka initiativet över stadsplaneringen. Trädgårdsstaden behöver snarare skyddas mot byggaktörernas »innovationskraft«.
 
 
––––––––––––––
PS
Vill du läsa nästa blogginlägg? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
 

 

0 kommentarer

Detta uttalande lovar inte gott . . .

. . . stod det i ämnesraden till ett mejl som kom från en av bloggens läsare i dag.
 
Nya blogginlägg ger nya uppslag från läsarna. Tack för alla tips. Det inspirerar att gå vidare och granska byggprocesserna, liksom slapphet och okunskap bland beslutsfattande politiker och tjänstemän. Och det här klippet lovar som sagt inte gott.
 
I helgen uttalade sig Stockholms nya finansborgarråd, Anna König Jerlmyr (M), i tidningen Fastighetsvärlden. Hon hade då deltagit vid Oscar Properties invigningsfest av prestigeprojektet Norra Tornen vid Torsplan. 
Anna König Jerlmyr (M), Stockholms nya finansborgarråd. Foto: Peter Knuttson.
 
Hon sa bland annat:
     – Stockholms stad bör arbeta mer med byggherredrivna planprocesser för att öka bostadsbyggandet. Och fortsatte:
     – Vi kan bjuda in handläggare som finns hos byggbolagen, så att staden och bolagen arbetar tillsammans kring bostadsutvecklingen. Och så slutklämmen:
     – Nu kommer en konjunkturdip under de kommande åren men när staden växer behöver vi bygga högre och tätare. Det är också klimatsmart.
 
Läs hela artikeln här.
 
Byggherredrivna processer?
Handläggare från byggbolagen?
Högre och tätare?
 
I tre korta pratminus sätter finansborgarrådet fingret på en av Stockholms svåraste utmaningar. Men i stället för att visa på lösningen, så avslöjar hon en aningslös okunskap. För det första abdikerar hon från sin roll som stadsplanerare. För det andra visar hon en olycklig övertro på marknadskrafternas förmåga att lösa bostadsbristen. 
 

Just Oscar Properties är ett särskilt olyckligt exempel. I många år har de har fått sina spektakulära markanvisningar och byggrätter genom att betala mest (till staden). Nu vågar ingen köpa de dyra lägenheterna.

Norra Tornen vid Torsplan. Foto: www.oscarproperties.com
 
Vi som minns fulspelet bakom NCC/Bonava:s markanvisning vid Hermelinstigen för några år sedan, vet att Stadsbyggnadskontoret, utan att tveka, lät NCC-avlönade konsulter arbeta som projektledare åt staden. »Det blev billigare så«, förklarade Stadsbyggnadskontoret. Merparten av lägenheterna vid Stora mossens backe är fortfarande osålda.
St 167. 90 lägenheter i Stora mossen. De fem huskropparna har en gemensam fasadyta som motsvarar Stockholms slott. Bild ur NCC/Bonovas säljmaterial på nätet.
 
Att högre och tätare också skulle vara klimatsmart är inte heller sant, men det ska jag ta upp i ett kommande blogginlägg.
 
Kommunpulitikerna måsta ta ett mycket fastare grepp om stadsplaneringen i Stockholm. Var fjärde år får sen väljarna säga sitt. Men att delegera jobbet till entreprenörer och konsulter, det är att fly sitt ansvar.
––––––––––––––
PS
Vill du läsa nästa blogginlägg? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
0 kommentarer