Detta uttalande lovar inte gott . . .

. . . stod det i ämnesraden till ett mejl som kom från en av bloggens läsare i dag.
 
Nya blogginlägg ger nya uppslag från läsarna. Tack för alla tips. Det inspirerar att gå vidare och granska byggprocesserna, liksom slapphet och okunskap bland beslutsfattande politiker och tjänstemän. Och det här klippet lovar som sagt inte gott.
 
I helgen uttalade sig Stockholms nya finansborgarråd, Anna König Jerlmyr (M), i tidningen Fastighetsvärlden. Hon hade då deltagit vid Oscar Properties invigningsfest av prestigeprojektet Norra Tornen vid Torsplan. 
Anna König Jerlmyr (M), Stockholms nya finansborgarråd. Foto: Peter Knuttson.
 
Hon sa bland annat:
     – Stockholms stad bör arbeta mer med byggherredrivna planprocesser för att öka bostadsbyggandet. Och fortsatte:
     – Vi kan bjuda in handläggare som finns hos byggbolagen, så att staden och bolagen arbetar tillsammans kring bostadsutvecklingen. Och så slutklämmen:
     – Nu kommer en konjunkturdip under de kommande åren men när staden växer behöver vi bygga högre och tätare. Det är också klimatsmart.
 
Läs hela artikeln här.
 
Byggherredrivna processer?
Handläggare från byggbolagen?
Högre och tätare?
 
I tre korta pratminus sätter finansborgarrådet fingret på en av Stockholms svåraste utmaningar. Men i stället för att visa på lösningen, så avslöjar hon en aningslös okunskap. För det första abdikerar hon från sin roll som stadsplanerare. För det andra visar hon en olycklig övertro på marknadskrafternas förmåga att lösa bostadsbristen. 
 

Just Oscar Properties är ett särskilt olyckligt exempel. I många år har de har fått sina spektakulära markanvisningar och byggrätter genom att betala mest (till staden). Nu vågar ingen köpa de dyra lägenheterna.

Norra Tornen vid Torsplan. Foto: www.oscarproperties.com
 
Vi som minns fulspelet bakom NCC/Bonava:s markanvisning vid Hermelinstigen för några år sedan, vet att Stadsbyggnadskontoret, utan att tveka, lät NCC-avlönade konsulter arbeta som projektledare åt staden. »Det blev billigare så«, förklarade Stadsbyggnadskontoret. Merparten av lägenheterna vid Stora mossens backe är fortfarande osålda.
St 167. 90 lägenheter i Stora mossen. De fem huskropparna har en gemensam fasadyta som motsvarar Stockholms slott. Bild ur NCC/Bonovas säljmaterial på nätet.
 
Att högre och tätare också skulle vara klimatsmart är inte heller sant, men det ska jag ta upp i ett kommande blogginlägg.
 
Kommunpulitikerna måsta ta ett mycket fastare grepp om stadsplaneringen i Stockholm. Var fjärde år får sen väljarna säga sitt. Men att delegera jobbet till entreprenörer och konsulter, det är att fly sitt ansvar.
––––––––––––––
PS
Vill du läsa nästa blogginlägg? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
0 kommentarer

Ett hus per tomt. Ett kök per hus.

Först ett tack till Cecilia Obermüller (MP) och Björn Ljung (L) som tog upp Trädgårdsstadsföreningens skrivelse om Herman Ygbergs väg 11 på Byggnadsnämndens möte i förra veckan. Det var ändå ett lovvärt försök. Tyvärr till ingen nytta. Den nya blågröna majoriteten tog inte chansen att rätta till Stadsbyggnadskontorets misstag.
 
Trots att bygglovet strider mot detalplanen på åtminstone fyra punkter och trots att Stadsbyggnadskontoret ignorerar en vägledande dom i Mark och miljööverdomstolen – som bara den borde ha lett till ett avslag – ids inte Byggnadsnämnden utreda ärendet. Ur protokollsanteckningarna:
     »Lov är beviljat (på delegation av Mansour Baghchesara). Åtgärden har bedömts som planenlig, väl utformad och lämplig.« Och avslutningsvis:
     »Det fanns ingen tid för diskussion«. 
 
Deprimerande.
 
Här slinker ytterligare ett bygglov igenom som borde ha granskats i sömmarna. Och vad värre är: här skapas ett nytt prejudikat och ges ny inspiration för fortsatt förtätning.
 
På Herman Ygbergs väg 15 (två hus från det aktuella huset) finns ett exakt likadant bygglov godkänt sen en tid tillbaka. En gammal villa + ett nytt parhus = en brf för 3. Jag antar att grävmaskinerna anländer till den trädgården vilken dag som helst.
 
Hur stoppar vi den här destruktiva utvecklingen?
 
När trädgårdsstaden i Bromma började byggas för hundra år sedan var det här otänkbart. Tomträttssystemet garanterade en sund balans mellan det allmänna och privata ägandet. Tomten ägdes av staden och markens värdestegring tillföll det allmänna. Husen ägdes privat och värdestegringen tillföll den enskilde.
Tomträttssystemet var en genial uppfinning som fungerade fram till 1990-talet då tomterna i trädgårdsstaden privatiserades. I dag är 95 procent av trädgårdsstadens tomter privatägna.
 
I de ursprungliga tomträttskontrakten ingick flera avsiktliga inskränkningar i ägandet. Alla regleringarna försvann dock i samband med att tomterna privatiserades. De glömdes helt enkelt bort. Men så här resonerade stadens styrande från början, till skydd för trädgårdsstaden och dess invånare:

§ 3

Tomträttsinnehavaren förbinder sig att iaktta följande inskränkande bestämmelser i avseende å tomträttens utövning.
      a) Tomten får begagnas endast för bostadsändamål.
      b) Tomten må föjaktligen under inga förhållanden användas till industriell anläggning eller upplags- eller avstjälpningsplats eller för yrke, som genom buller, rök, lukt eller därmed jämförlig olägenhet kan föranleda obehag för traktens innevånare. Ej heller må där finnas ladugård eller svinhus eller utan stadens medgivande uppläggas kompost. Å tomten får icke utan stadens tillstånd idkas utskänkning eller försäljning av malt- eller spritdrycker eller öppnas salubod, restaurant eller café.
     c) Å tomten må uppföras endast ett boningshus. [Rödfärgningen är tillagd här, men kursiveringen av ordet ett är i original.] Detta får inte upptaga större yta än 150 kvadratmeter. Det må inte anordnas till bostad för mer än en familj, i följd varav ej mer än ett kök må inredas i detsamma. Boningsrum må icke inredas i mer än högst 2 våningar, vinden inberäknad. 

Risken för att svinhus, salubodar och utskänkning återinförs i trädgårdsstaden är väl inte överhängande, men det börjar bli angeläget att återinföra regeln om ett hus per tomt och ett kök per hus. Jag tror vi behöver en ny tilläggsbestämmelse. Denna laglöshet håller på att förstöra trädgårdsstaden.

Vilket parti i Stadshuset vågar komma med ett förslag?

––––––––––––––
PS
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.

 

0 kommentarer

Köpte 5 villor för 170 milj. – för att riva dem

På torsdag 8/11 kommer Huldran 10 (Herman Ygbergs väg 11) att diskuteras i Byggnadsnämnden. Västerleds Trädgårdsstadsförening har i en skrivelse krävt att Stadsbyggnadskontorets agerande i ärendet ska utredas. Bygglovet strider mot detaljplanen i minst tre avseenden. Dessutom har SBK missat – eller ignorerat – en dom i Mark och miljööverdomstolen som borde har varit prejudicerande i fallet Huldran 10. Den blågröna majoriteten i Byggnadsnämnden är informerade. Liberalernas Björn Ljung och Miljöpartiets Cecilia Obermüller kommer tillsammans att driva frågeställningen.
 
Fortsättning följer.
 
I väntan på nya besked vill jag dela en fantastisk historia som nättidningen Realtid.se publicerar i dag (6/11). Den handlar också om en byggherres girighet, men i jämföreslse med Huldran 10 på en astronomiskt hög nivå.  
 
Bostadsutvecklaren (vilket ord, förresten!) Oscar Properties har betalat 170 miljoner – ca 35 Mkr styck – för fem villor i Nacka. Planen var att riva villorna och bygga 150 bostadsrätter och ett parkeringshus för lika många bilar vid Skurusundet. Bostadsutvecklaren kontaktar kommunen lite nonchalant: Gällande antal våningar och lägenheter har vi inte en färdig studie på detta, jag ser gärna framför mig att vi ses på ett möte för att få en indikation från er på de möjligheter ni ser med ytan.
 
Till sin begäran om planbesked bifogas en skiss från arkitektbyrån BAU. Eller skiss . . . det ser ut som om miljardprojektet är tecknat med färgkritor på baksidan av en krognota. Hybris är förnamnet och Arrogans är efternamnet:
Skurusundsdrömmen. Tolv gruppvis länkade femvåningshus, som på grund av områdets branta berg skulle få tio våningsplan. De gamla vackra villorna vid sjön skulle förstås jämnas med marken.
 
Oscar Properties har nu fått tvärnobben av Nacka kommun. Någon förtätning i området är inte aktuell. Inga nya hus alls. En eventuell detaljplan får vänta till den nya Skurubron är klar. Nånstans bortåt 2026.
     – Tänkte inte på det.
 
Läs hela artikeln här.
 
Ja, så kan det gå. När girigheten bedrar visheten. Kan inte låta bli att le lite skadeglatt.
 
––––––––––––––
PS
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
 
0 kommentarer