öppet brev till byggnadsnämnden

. . . inför mötet den 23 maj
 
På ert nämndsammanträde på onsdag 23 maj kan ni revanschera er för beslutet om bygglovet på Majvägen 12. Då ska ni ta ställning till en liknande bygglovsansökan på samma gata, Majvägen 20. Nu gäller det en fastighetsägare som vill bygga om sin villa till fem (5) lägenheter.
 
Bygglovet på Majvägen 20 har underkänts tidigare. Länsstyrelsen ansåg redan 2016 att
  • förslaget stred mot detaljplanen (byggnaden var både för stor och för hög).
  • Byggnadsnämnden hade trots det (och i strid med Plan- och bygglagen, PBL) inte låtit sakägarna yttra sig innan bygglovet godkändes.
  • förslaget var ovarsamt och förvanskande gällande såväl byggnaden som området.
Länsstyrelsen förtydligade sitt ställningstagande genom att citera ur Stadsmuseets och Skönhetsrådets yttranden: 
 
Byggnaden är ritad 1917, av Folke Hedman, i nationalromantisk stil. Villan är »grönklassad«, vilket innebär att den anses vara särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel. Den ligger inom ett område som anses kulturhistoriskt värdefullt. Äppelviken byggdes ut under 1910- och 20-talen … med individuellt utformade hus efter förebild i den klassiska svenska småstaden … faluröda bergsmansgårdar, gulpanelade herrgårdar och bruntjärade dalastugor. Vägarna placerades där naturen gav bäst förutsättningar, sprängningar skulle undvikas och att utsiktspunkter och natursköna partier framhävs. Anläggandet av sju parkeringsplatser och sophanteringsanläggningar för fem hushåll mot gatan påverkar gaturummets gröna prägel negativt. Förslaget bedöms som ovarsamt både vad gäller den ursprungliga arkitekturen och områdets karaktär … Och så vidare.
Majvägen 20 har en enkel och grafisk kontrastrik färgsättning. Ett typexempel på 1910-talets nationalromantiska arkitektur. Foto ur boken Trädgårdsstadens Färger.
 
Nu är det dags igen. Så här ser det nya förslaget ut:
 Den gamla nationalromantiska villan föreslås få två brutala flygelbyggnader med stora glaspartier mot de närmaste grannarna. Skissen i övre hörnet är mitt förtydligande.
 De nya byggnadernas inlplacering på tomten. 
 
I mitt inlägg angående Majvägen 12 riktade jag skarp kritik mot att Moderaternas gick samman med V och S för att rädda bygglovet. Även när det gäller Majvägen 20 behöver M fundera över tidigare ställningstaganden. Moderaten Arne Genschou, ersättare i Byggnadsnämnden, har tidigare argumenterat för ett godkännande av bygglovet. Han skrev till exemplel så här i ett mejl i oktober 2018:
 
»När vi bedömer en bygglovsansökan är också äganderätten en mycket väsentlig utgångspunkt. En fastighetsägare skall ges möjlighet att kunna utveckla sin fastighet, förutsatt att det sker inom de ramar samhället satt upp. . . . Vi bedömer för vår del att själva utformningen med blandningen av gammalt och nytt som utgångspunkt utformats på ett bra sätt utifrån förutsättningarna på platsen.  Vi kommer därför utifrån en sammanvägd bedömning rösta för ett beviljande av ansökan.«
 
Hur kan omvandlingen av en byggnad till tre och utökningen av en bostad till fem lägenheter vara att »utveckla sin fastighet«? Här, liksom på så många andra ställen i trädgårdsstaden, omvandlas villor till bostadsrätter endast av ett skäl: att maximera sin egen vinst – på trädgårdsstadens bekostnad.
 
Brommamoderaternas ordförande, Johan Paccamonti, har i ett blogginlägg (20/5) bemött min kritik och berättat om hur han i stället vill slå vakt om trädgårdsstadens kulturvärden. Inför beslutet på onsdag uppmanar jag alltså särskilt Moderaterna att inspireras av sin partivän med kännedom om de lokala förhållandena i trädgårdsstaden.
–––––––––––––––––––
PS
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
 
0 kommentarer