Även Stadsmuseet avstyrker John Blund

Som jag berättat i ett tidigare blogginlägg har byggherren Johan Gahm åter ansökt om bygglov för kvarteret John Blund i Smedslätten. Den här gången vill han bygga tolv (12) bostadsrätter, tolv (12) parkeringsplatser och tolv (12) sophanteringsplatser på adresserna Alviksvägen 128 och 130 samt Sunnerdalsvägen 9. Skönhetsrådet och Trafikkontoret har redan avstyrkt. Stadsmuseets remissvar kom häromdagen.
Förslag till ombyggnad av Alviksvägen 128. Befintlig byggnad till höger är 8,8 meter. Tillbyggnaden är tänkt att bli 15,4 meter. Bild ut bygglovsansökan.
 
»Ett ovarsamt och förvanskande förslag – avstyrks!«
Stadsmuseet skriver:
De flesta byggnaderna i Smedslätten är uppförda i en våning med inredd vind. Föreslagna tillbyggnader är främmande för husens arkitektur.
 
Stadsmuseet bedömer att förslaget innebär en omfattande exploatering som får negativa konsekvenser för arkitekturen och för områdets karaktär av trädgårdsstad. För att tillgodose de behov som uppstår vid fortätning av ett villaomrade krävs anläggande av hårdgjorda ytor i form av parkeringsplatser och sophämtning med mera, vilket sker på bekostnad av grönytorna.
 
För att vidmakthålla förståelsen för olika epokers stadsbyggande, i det här fallet trädgårdsstaden, är det viktigt att den enkla karaktaren av 1920-talsklassicism bevaras. Stadsmuseet avstyrker förslaget.
 
Föreslagen åtgärd anser Stadsmuseet vara ovarsam samt en förvanskning av fastighetens kulturhistoriska värden. Åtgärden avstyrks med hänvisning till PBL (Plan- och bygglagen) 2:a kap 6 § och 8:e kap, 13, 14 och 17 §§.
 
Yttrandet är undertecknat av antikvarie Gunilla Söderlund.
 
Nu skall Stadsbyggnadskontoret fatta beslut i ärendet. Efter denna förödande kritik från flera remissinstanser måste bygglovsansökan naturligtvis avslås.
 
––––––––––
PS.
Vill du läsa nästa blogginlägg? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
0 kommentarer