Stadsmuseet säger definitivt nej

Fastihetsägarens begäran att riva sina tre villor i kvarteret John Blund (se inlägg 17/1) har nu behandlats av Stadsmuseet. Föga förvånande avvisar de rivningsansökan bestämt. Stadsmuseet skriver:
»Smedslätten är en representativ trädgårdsstad från 1920-talet där tidens rådande stadsplaneideal och arkitekturideal tydligt går att utläsa. Området som helhet har i samband med Översiktsplan 1999 pekats ut av Stadsmuseet som en särskilt värdefull miljö.
     Utöver den sammanhållna helhetskaraktären bedöms även husen i sig ha egenvärden på grund av dess välgestaltade, välbevarade och ytterst tidstypiska gestaltning.«
 
Stadsmuseet infogar även två fotografier från 1922 i sitt svar. Två enastående tidsdokument i sig:
Sunnerdahlsvägen 1922 när husen var alldeles nybyggda (eller till och med under uppbyggnad?). Det andra huset på höger sida är John Blund 8, en av de rivningshotade villorna. Bildkälla: Digitalastadsmuseet.
 
John Blund 8 (Sunnerdahlsvägen 9) till vänster, 1922. Fasaden var från början träklädd. Bildkälla: Digitalastadsmuseet.
 
Och Stadsmuseet fortsätter:
»Att riva husen i kvarteret John Blund vore ytterst olyckligt ur kulturhistorisk synvinkel. Stadmuseet bedömer att byggnaderna bör bevaras och att de uppfyller kriterierna för att rivningslov ska kunna nekas enligt 8 kap 34 §PBL.
. . .
     Stadsmuseet ifrågasätter vinsten av att riva befintliga bebyggelse med goda kvalitéer till förmån för något som troligen inte får samma inneboende kvalité, patina och kulturhistoriska värde som de befintliga byggnaderna.«
 
Så, nu har Stadsbyggnadskontoret bollen. Det vore en skandal om de gav rivningslov efter det här remissvaret.
 
För övrigt
Stadsmuseets digitaliserade bildarkiv, Digitalastadsmuseet, är en guldgruva och jag rekommenderar ett besök för dig som är intresserade av Stockholms historia. Jag avslutar med ytterligare bild från samma källa, en ljuvlig sommarbild tagen ovanför Smedslättens gård, ner över ängarna mot Mälaren, ungefär från den plats där kvarteret John Blund nu ligger. Fortfarande skulle det dröja flera år innan trädgårsstaden nådde hit.
Smedslätten 1914-1916. Bildkälla: Digitalastadsmuseet.
 
––––––––––––––
PS
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
0 kommentarer