Ny monstruös tillbyggnad på Majvägen

Redan förra året ogiltiförklarade Länsstyrelsen bygglovet för en monstruös utbyggnad av Majvägen 20 av följande skäl:
  • Förslaget strider mot detaljplanen (byggnaden är både för stor och för hög).
  • Stadsbyggnadsnämnden har trots det (i strid med Plan- och bygglagen, PBL) inte låtit sakägarna yttra sig innan bygglovet beslutades.
  • Förslaget är ovarsamt och förvanskande gällande såväl
  • byggnaden som området.
Jag berättade om ärendet i ett blogginlägg i april 2016.
 
Länsstyrens beslut var lätt att förstå. Så här skrev till exempel Skönhetsrådet och Stadsmuseet i sitt yttrande:
     Byggnaden är ritad 1917, av Folke Hedman, i nationalromantisk stil. Villan är »grönklassad«, vilket innebär att den anses vara särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel. Den ligger inom ett område som anses kulturhistoriskt värdefullt. Äppelviken byggdes ut under 1910- och 20-talen … med individuellt utformade hus efter förebild i den klassiska svenska småstaden … faluröda bergsmansgårdar, gulpanelade herrgårdar och bruntjärade dalastugor.
 
Byggnaden framhålls i boken Trädgårdsstadens Färger som ett fint exempel på den grafiskt kontrastrika färgsättning som är så typisk för den nationalromatiska stilen.
 
Foto: Elvy Engelbrektson
 
Nu har fastighetsägaren sökt bygglov för en ännu större omvandling av den hundraåriga villan. »Ett försräckligt bygge«, skriver en granne i ett mejl som jag tagit del av i dag (23/10), »bestående av två stora platta tillbyggnader i modern stil.« Så här ser fasadritningen ut:
Det nya bygglovet för Majvägen 20 skulle ha behandlats i Stadsbyggnadsnämnden den 21/9, men ärendet bordlades av okänd anledning. Den 19/10 återremitterades ärendet till Stadsbyggnadskontoret. En märklig hantering. Självklart måste politikerna sätta stopp för tjänstemännens planstridiga lättsinne. 
 
Majvägen 20 är bara en i raden av många försök att bygga om fristående villor till överdimensionerade huskluster. Ansökningarna strider nästan alltid mot detaljplanen i ett viktigt avseende: fastigheterna i trädgårdsstaden brukar nämligen ha beteckningen »Ö2« i planen. Med »Ö2« menas att tomten endast får bebyggas med ett hus. Så kallat »kopplat byggsätt« (flera sammanhängande hus) är inte tillåtet. 
 
Stadsbyggnadskontoret godkänner ofta byggloven ändå, vilket är både slarvigt och nonchalant. När grannarna överklagar får de rätt i högre instans. Som till exempel i Enskede förra året. På Majvägen 12 har byggherren fått avslag två gånger på redan uppförda hus. Grannarna har nu överklagat en tredje bygglovsansökan till Mark- och miljödomstolen. I båda fallen med hänvisning till »Ö2«.
 
Runda vägen 12 står dock flera kopplade hus färdigställda och inflyttade. Mark- och miljööverdomstolen godkände bygglovet, trots att det stred mot »Ö2« i detaljplanen. Det är en skandal att Stadsbyggnadskontoret inte är bättre påläst och att domstolarna dömer helt inkonsekvent.
 
––––––––––––––
PS
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
 
 
0 kommentarer