Stora Mossens gård – en hittills okänd bild!

För ett par veckor sedan fick jag ett mejl från Björn Sundén i Äppelviken. Han hade läst min bok Bara Bromma under julhelgen.

     »Kan det här vara en bild av Fredriksberg, Stora Mossens gård?«, skrev Björn och bifogade detta fotografi med påskriften »Okänt hus i Bromma«. Bilden var tagen av en Gustaf Bergh.

 

Ja, visst är det Stora Mossens gård! Ingen tvekan!

     Så vitt jag vet har det hittills endast funnits två kända bilder av det säteri under Ulvsunda slott, som uppfördes omkring 1780 och som revs 1936 när Bromma gymnasium byggdes. Gården omnämns som »säteriet Måssen« i Carl Gustaf Forsells Beskrifning öfver Bromma Socken År 1825. På 1829 års lantmäterikarta är gården markerad med två byggnader och kallas nu »Fredriksberg«. Vem denne Fredrik var är dock inte känt.

     Fotografiet ovan är taget från norr, ungefär vid den plats där Mossvägen i dag möter Nyängsvägen (vid Mossplan). Trädet i förgrunden bör tillhöra den allé som ledde fram till gården och som kantade vägen (nuvarande Stora Mossens backe), upp från Gustaf III:s Drottningholmsväg. De två sista trädparen i allén står fortfarande kvar på den obebyggda tomten mellan Stavgårdsgatan och Mossvägen.

     Stora Mossens gård låg på den plats där Bromma gymnasiums aula nu reser sig. 

 
Stora Mossens stadsplan 1926. Stora Mossens backe leder fram till gårdsbyggnaden (inringad). Söder och väster om gården låg stall och lagdugårdbyggnader (pilarna).
 
 
Här är stadsplanen från 1935. Villorna är inritade i sina kvarter. Skolbyggnaden är placerad rakt över Stora Mossens gård. Ekonomibyggnaderna väster om skolan står kvar (pilarna) i hörnan av Nyängsvägen och den senare anlagda Bävervägen. 

     I hörnet intill aulans yttervägg och skolbyggnadens nordöstra länga står fortfarande ett kraftfullt pilträd. 

 
Pilens placering tycks i dag helt omotiverad – men får sin förklaring av den här bilden:
 
 

På denna bild [2] av Stora Mossens gård, tagen från sydväst, syns två höga pilar som flankerar en stor öppen veranda på gårdens trädgårdssida. Det är alltså en av dessa pilar som i dag står kvarlämnad tätt intill skolans vägg. Den andra fälldes för att ge plats åt aulabygget. I bakgrunden skymtar nybebyggelsen längs Stavgårdsgatan (mer exakt: huset med gatuadress Grävlingsvägen 70). De nya villorna uppfördes 1929/1930. Denna bild är alltså tagen någon gång mellan 1930 och 1936.

     Det finns ytterligare en bild av Stora Mossens gård:

 
Denna bild [3] är tagen från sydöst. Morgonsolen belyser den östra gaveln. Arbetslaget har samlats vid bilen på gårdsplan. Även här skymtar en nybyggd villa (Stavgårdsgatan 87) i bakgrunden, varför bilden kan dateras till början av trettiotalet.

     Hur ska man datera den första bilden, den nyupptäckta?

     När jag betraktade fotografiet antog jag först att det var betydligt äldre än de övriga två. Omgivningen ser mycket »lantligare« och »lummigare« ut. Så här såg det nog ut innan villorna byggdes, tänkte jag. Men Björn Sundén, som har tagit tillvara och ordnat upp Gustaf Berghs bildarkiv (sammanlagt 1 500 glasplåtar och filmnegativ, varav cirka 300 med motiv från Bromma) har med stor säkerhet daterat bilden till 1931. Bilden tillhör nämligen en filmrulle där det också finns bilder tagna vid Västerledskyrkans grundläggning (och kyrkan invigdes som bekant i december 1932).

     Men vem var Gustaf Berg? Och hur kom hans bildsamling i Björn Sundéns ägo? Till det ska jag återkomma i ett kommande blogginlägg.

Bävervägen Fredriksberg Gustaf Bergh Nyängsvägen
0 kommentarer