Miljöpartiet bytte ståndpunkt – röstade för bygglov

Två dagar kvar till valet. Nu kan du ta del av hur Byggnadsnämndens politiker röstade i två ytterst tveksamma förtätningsärenden. BaraBromma har läst protokollet.
 
Den 29 augusti togs nya beslut i Byggnadsnämnden (SBN) angående två segdragna bygglovsärenden på Majvägen. I dag (7/9) offentliggjordes protokollet. Miljöpartets ställningstagande är en stor besvikelse.
 
Det ena ärendet, Majvägen 12, ska jag återkomma till. Det andra avser Majvägen 20. Där har flera och reviderade bygglovsansansökningar underkänts tidigare. Senast i maj återremitterades ärendet till Stadsbyggnadskontoret.
Den gamla nationalromantiska villan föreslås få två brutala flygelbyggnader med stora glaspartier mot de närmaste grannarna. Skissen i övre hörnet är mitt förtydligande.
De nya byggnadernas inlplacering på tomten.
 
Majvägen 20 är bara en i raden av många försök att bygga om fristående villor till överdimensionerade huskluster. Ansökningarna strider nästan alltid mot detaljplanen i ett viktigt avseende: fastigheterna i trädgårdsstaden brukar nämligen ha beteckningen »Ö2« i planen. Med »Ö2« menas att tomten endast får bebyggas med ett hus. Så kallat »kopplat byggsätt« (flera sammanhängande hus) är inte tillåtet.
 
MP:s nya hållning – en besvikelse för trädgårdsstaden
MP har tidigare argumenterat emot exploaterinhgen av Majvägen 20. När Länsstyrelsen ogiltigförklarade bygglovet 2016 lät det till exempel så här:
  • Förslaget strider mot detaljplanen (byggnaden är både för stor och för hög).
  • Stadsbyggnadsnämnden har trots det (i strid med PBL) inte låtit sakägarna yttra sig innan bygglovet beslutades.
  • Förslaget är ovarsamt och förvanskande gällande såväl byggnaden som området.
 
Cecilia Obermüller. Foto: MP.
I förra veckans beslutade majoriteten (S, V och MP) att godkänna bygglovet på Majvägen 20. Brommapolitikern Cecilia Obermüller är MP:s representant i Byggnadsnämnden. Hennes ställningstagande är en stor besvikelse. Cecilia har ju under många år profilerat sig som trädgårdsstadens beskyddare. I ett kryptiskt formulerat så kallat särskilt uttalande lägger hon till ett par egna rader till protokollet:
     »Nämnden menar att den nu föreslagna bebyggelsen … kan uppfylla varsamhetskraven enligt PBL. Dock kan de enbart genomföras om det är klarlagt att planbestämmelserna kan följas.«
 
Jag läser uttalande igen. Och igen. Förstår inte! Vad är det hon försöker säga?
 
Alliansen (M, L och KD) röstar emot och skriver i en reservation:
     »Förtätningen i särskilt känsliga delar av staden, som Trädgårdsstaden, behöver ske i samklang med områdets karaktär. Föreliggande förslag menar vi är ett exempel på motsatsen. Istället för en stil som passar in i villastadens karaktär och gestaltning bryter de föreslagna byggnadernas uttryck av mot desamma. Vi menar att förslaget behöver omarbetas utifrån en vägledande princip om att värna områdets identitet.«
 
Efter omröstningen anslöt sig även Centerpartiet till reservationen.
 
Sakägarna kommer åter att överklaga beslutet till Länsstyrelsen. Sista ordet är alltså inte sagt.
 
––––––––––––––
PS
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
1 kommentar