Spontanförtätningen – det nya hotet mot trädgårdsstaden

Det här blogginlägget riktar jag direkt till politikerna i Bromma stadsdelsnämnd och Stockholms stadsbyggnadsnämnd (ni får även ett personligt mejl med en länk).

      Det är ni som kan göra någonting åt den pågående spontanförtätningen i trädgårdsstaden, en utveckling som har eskalerat under våren. Trädgårdsstaden behöver er hjälp. Det måste gå att skärpa regler och lagar. Eller att införa tillfälliga bestämmelser. Det här håller inte. Ty, för att travestera retoriken i den senaste valrörelsen: »Nånting håller på att gå sönder i trädgårdsstaden«. Och det går undan!

 

Jag har två förslag:

  1. Vänd på bevisbördan. Inför en regel som tvingar byggherren att övertyga sakägare och handläggare/politiker om det lämpliga i att konvertera villor till flerfamiljshus.
  2. Inför ett generellt rivningsförbud i trädgårdsstaden, till exempel för alla villor som är äldre än åttio år. Låt byggherren ansöka om undantag från rivningsförbudet, i stället för att söka bygglov

I december fick ni alla min bok Bara Bromma i julklapp. Där finns alla fakta om (bristerna i) lagstiftningen – och vinstmöjligheterna – som lockar fler och nya exploatörer. Saknar du boken? Klicka här: Bara Bromma.

 

Först Äppelviken – nu Smedslätten
Det senaste hotet riktas mot kvarteret John Blund i Smedslätten. Två intilliggande villor – Alviksvägen 128 och 130 – har köpts in av en privatperson, Johan Gahm. Han har redan investerat mer än 23 miljoner för lagfarterna. Nu vill han bygga sex bostadsrätter med en sammanlagd boyta om 436 kvm. Redan vid en försiktig marknadsvärdering förstår var och en att det handlar om att fördubbla insatsen på kort tid. Affärsmodellen är lika orimligt gynnsam för exploatören som den är skadlig för trädgårdsstaden.

De aktuella fastigheterna. Alviksvägen 128 och 130.

 

Byggloven är godkända men överklagade. Dock är risken överhängande att sprängningar och trädfällningar inleds innan domarna vunnit laga kraft. Så gjorde man i Äppelviken och i åtminstone ett fall – Majvägen 12 – inhiberades bygglovet när de nya byggnaderna redan var uppförda. Sådana skador går inte att reparera.

     Jag har skrivit om de juridiska förutsättningarna i tidigare inlägg (17/1 och 16/4). I Äppelviken utnyttjar byggherrarna en lucka i lagen. I Smedslätten överutnyttjas detaljplanen, vilket är nästan ännu farligare. Fallet John Blund riskerar att skapa ett prejudikat för hela trädgårdsstaden. Om inte regelverket ändras kan byggnadsnämnden tvingas bevilja bygglov varje gång någon begär att få riva en villa och uppföra ett flerfamiljshus trädgårdsstaden.

  • Byggloven för fastigheterna John Blund 3 och 4 har beslutats på »delegation«, det vill säga utan att ärendet presenterats i byggnadsnämnden och utan att grannarna tillfrågats eller ens informerats (trots att de har klagorätt enligt PBL).
  • De har godkänts i strid med Stadsmuseets och Skönhetsrådets uttryckliga avstyrkanden. (Mönstret går igen i ärende efter ärende. Vad har kommunen sina remissinstanser till?)
  • De nya husen är för höga (2,5 plan i stället för stipulerade 1,5 plan).
  • De ligger felvända på tomterna, i strid med detaljplanen.

 

I strid mot detaljplanen – och mot dess syfte
Syftet med detaljplanen var att skapa en trädgårdsstad. I Äppelviken (på 1910-talet) placerades husen på »lämpligaste« plats i terrängen. Det nationalromantiska idealet var att anpassa stadsplanen till den omgivande skogs- och naturmarken.

     När Smedslätten byggdes (på 1920-talet) föreskrevs en stadsplan som skulle efterlikna småstadsgatan. Byggnaderna placerades därför längs gatulinjen. Trädgårdarna på baksidan bildade tillsammans en större sammanhållen grön enhet.

Husen följer gatans sträckning. Tomterna bildar en grön enhet mitten av kvarteret.
En av många kloka detaljer som stadsplanerarna tänkte på redan för nittio år sedan.

 

Stadsplanerna i trädgårdsstaden går att läsa som trädets årsringar. Styrningen av bebyggelsen är unik! Inte bara i Stockholm. Stadsplanerare från hela Europa vallfärdar hit för att se och lära. Trädgårdsstaden i Bromma beskrevs som Unique, very interesting and important also in an international aspect, när det engelska trädgårdsstadssällskapet rankade vår stadsdel högst (5) på sin femgradiga skala.

 

Överklagar i högre instans
Byggloven är godkända i första instans (Länsstyrelsen). Nu går grannarna vidare och överklagar byggloven till Mark- och miljödomstolen. De nio sakägarna har tillsammans lämnat in en mycket välskriven skrivelse där argumenten sammanfattas i tio punkter. Det vore mycket märkligt om deras överklagan inte bifalls.

     Jag uppmanar var och en att läsa överklagan, framför allt ni folkvalda som har till uppgift att besluta om trädgårdsstadens framtid. Rekvirera den här.

     Trädgårdsstaden behöver hjälp. Risken är annars överhängande att de pågående och eskalerande spontanförtätningarna kommer att åsamka irreparabla skador för all framtid. Jag ser ingen annan möjlighet än att ändra regelverket. De ekonomiska drivkrafterna är nämligen alltför starka.

 

––––––––––––––
PS
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.

Alviksvägen Johan Gahm
0 kommentarer