Talande tystnad om Stockholmsmodellen

När publiken fick framföra sina frågor till politikerna på Trädgårdsstadsföreningens debatt i Bromma gymnasium i onsdags kväll, blev det »talande tyst« när Kristina Lindgren från Bromma Kyrka hade talat färdigt. Cecilia Obermüller (MP) försökte besvara frågan, men hon var märkbart besvärad. Kristina Lindgren hade trampat på en öm tå.
 
Bakgrunden är att ett byggföretag vill riva tre villor i kv. Lillskogen för att uppföra tjugofem (25!) bostäder på tomterna. Ärendet har överklagats och i förra veckan skev MittiBromma att byggnadsnämnden – trots protester från (S) och (V) – strukit femton bostäder i sitt beslut. En framgång?
 
MittiBromma 16–22 april 2022.
 
Men det som skulle kunna tyckas vara en framgång för de boende är i själva verket en seger för byggherren, Per Burewall, välkänd för sina omvanlingar av villor till brf:er i Bromma och andra stockholmsförorter. Hellre ett ja till 10 nya bostäder än ett nej till 25.
 
I sin fråga till politikerna berättade Kristina Lindgern att hon hade läst ett märkligt avtal mellan Stadsbyggnadskontoret och Burewall. Hon hade avtalet med sig.
     – Hur kan det komma sig att staden låter byggherren bekosta planutredningen?, undrade Lindgren. Är inte det att uppmuntra till mutor och jäv?
 
I planavtalet från den 1 april 2020 (Dnr 21018-049343) framgår följande:
§ 3. Stadsbyggnadsnämnden upprättar, genom stadsbyggnadskontoret och anlitad konsult, förslag till detaljplan för Lillskogen 45.
§ 4. Beställaren [Byggherren, Per Burewall] tillhandahåller på egen bekostnad erfoderligt underlag för detaljplanen.
§ 6. Beställaren ska betala planavgift enligt PBL. Avgiften motsvarar stadsbyggnadsnämndens självkostnad.
     – För stadsbyggnadskontorets personal utgår timarvode . . . för fakturering
     – Om konsult anlitas äger stadsbyggnadsnämnden rätt att debitera dels konsultens kostnader, dels ett påslag om 10%.
 
     – Ja, bekräftade Cecilia Obermüller, som till vardags är ledamot i byggnadsnämnden, så här fungerar det i Stockholm. Byggherren tillåts att själv genomföra den utredning som föregår byggbeslutet. Staden tjänar pengar när byggherren bekostar stadsbyggnadskontorets jobb. Det är det som kallas för »Stockholmsmodellen«.
     – Det är naturligtvis helt rättsosäkert, fortsatte Obermüller. Men det är så det der ut.
 
Och det var då den »talande tystnaden« bredde ut sig i Bromma gymnasium. Ingen av de övriga politikerna fyllde i. Var det här en nyhet även för dem? Eller accepterar alla Stockholmsmodellen? Det fick publiken inte veta.
 
Efter pausen i talade Torbjörn Halvarsson, ordförande i föreningen Bevara Bromma Grönt. Han vände sig till politikerna:
     – Det finns ett alternativ till Stockholmsmodellen. Den kallas Örebromodellen.
 
I Örebro kommun processas detaljplanefrågorna på ett helt annat sätt. Stadsbyggnadskontoret ställer upp sina egna markanvisningsregler. Var och vad ska byggas, och hur? Sen bjuds byggföretagen in och får lämna anbud.
 
Det är naturligtvis den ordningen beslutsprocessen ska ha. Staden styr efter sitt behov – inte byggbolagen efter sitt intresse.
 
Dags för en Örebroresa för byggnadsnämnden i Stockholm? Vad säger stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M)?
 
PS
 
0 kommentarer