89 procent rankar Brommas grönområden högst

Föreningen Bevara Bromma Grönt har under våren genomfört en enkätundersökning bland Brommas Facebookgrupper. Undersökningen bildade underlag till de frågor som föreningen ställde till politikerna i Stadsdelsnämden i förra veckan.
Skogsavverkning i hörnet Nyängsvägen/Västerled. Foto: Bevara Bromma Grönt.
 
387 personer svarade på enkäten. Resultatet sammanfattas här:
 • 89% svarade att grönområdena var en viktig parameter när de valde att bosätta sig i just Bromma.

 • 43% kände inte till planerna på bebyggelse längs Västerled i förväg.

 • 65% av dem som kände till projekten längs Västerled hade läst om dem på Facebook eller MittiBromma (alltså inte via stadens egna kanaler).

 • 75% av dem som kände till exploateringarna längs Västerled tyckte att de var mycket värre än vad som framkommit av tidigare information.

 • 73% var mycket negativa till planerna på framtida förtätningar i Bromma. Ytterligare 12% var negativa.

 • 69% var mycket negativa till så kallade frimärksförtätningar. Ytterligare 14% var negativa.

 • 74% anser att partiernas inställning till fortsatt exploatering i Bromma är mycket viktig för var de lägger sin röst i kommunalvalet 2022. Ytterligare 16%  anser att det ganska viktigt.

Slutsatser som sticker ut
 • Att så många rankar Brommas grönområden högst av alla boendekvalitéer.
 • Att så få nås av stadsdelens egen information om kommande förtätningar.
 • Att så många kommer att väga in Brommas fortsatta exploatering inför valet 2022.

 

Bevara Bromma Grönts ordförande Torbjörn Halvarsson framförde följande frågor i samband med Stadsdelsnämdens möte den 25 mars:

Avverkningen som nyligen har skett i två skogsområden längs Västerled, bör ses som avskräckande exempel för framtiden. Allmänhetens bestörtning och protester är väldigt tydlig i media och på sociala medier. Det är en tydlig signal att inte förstöra värdefulla och välanvända grönområden för alltid. Resultatet av vår enkät bekräftar tydligt samma sak.
 • Hur ser ni (som remissinstans för byggplaner i Bromma) på detta i framtiden?  
 • Hur påverkar den starka opinionen era framtida remissvar på sådana projekt?
 • Hur anser ni att planprocessen fungerar i projekt som gäller exploateringar? (Med avseende på hur informationen når ut och på medborgarnas medbestämmanderätt.)
 • Röster har höjts för någon form av direktdemokrati i stadsdelen, då invånarna känner en maktlöshet inför de förtätningar som pågår. Hur ser ni på detta?

Stockholmarnas Stockholm – så ser drömstadsdelen ut

Som jämförelse bifogas även en sammanfattning av en undersökning om trivselfaktorer som gjorts inför exploateringen av Värtahamnen. Undersökningen gjordes 2020 av Novus, beställd av Bonnier Fastigheter, det bolag som ska bygga i området.

Tillgång till grönområden är viktigast, vare sig du bor i City, Bromma eller Skärholmen.

 

1 060 personer, fördelade på Stockholms alla stadsdelar och förorter, rankade sina trivselfaktorer så här:

 • 70% Tillgång till grönområden.
 • 51% Tillgång till vatten/sjö/hav.
 • 39% Bra utbud av restauranger/barer/caféer.
 • 37% En trygg stadsmiljö.
 • 33% Människorna som bor där.
 • 33% En lugn och tyst stadsmiljö.
 • 33% En estetiskt tilltalande stadsmiljö.
 • 30% Liv och rörelse på gator och torg.
 • 29% Goda shoppingmöjligheter.
 • 28% Möjligheter att utöva sport/idrott.
 • 24% Bra kulturutbud.
 • 16% En ren stadsmiljö.

Svar som sticker ut

 • Tillgång till grönområden ligger i topp i alla förorter och till och med högt upp i alla innerstadens stadsdelar.
 • Närheten till gönområden och vatten anses vara mycket viktigare för trivseln än rena »stadsfaktorer«, som krogutbud, folkliv och shopping.

 

Till sist
Jag anar ugglor i mossen när jag ser ett nytt diarienummer – 2021-03501 – på Bygg- och plantjänstens hemsida. Ärendet registrerades den 12 mars.

Det märkliga med ärendet är att det innehåller hela fem (5!) grönområden i Bromma: Djupdalsvägen 11 (Sångarlunden), Nockebyvägen 44 (Tunadalen), Västerled 183, Örnbogatan 4 (»Dungen« vid Ålstensgatans hållplats), Nyängsvägen 3 (Klöverknuten).

Notera att den sittande grön-blå majoriteten i Byggnadsnämnden redan har avvisat förtätningsplanerna i flera av dessa grönområden. Pågår det en omvärdering?

Varför blir dessa fem grönområden plötsligt ett ärende? Är det ett projekt för hundratals nya lägenheter i trädgårdsstaden? Jag frågade Stadsbyggnadskontorets handläggare, Martin Bretz, och fick följande vaga svar per mejl:

»Stadsbyggnadskontoret har tittat på flera olika platser där nya bostäder kan prövas i en detaljplaneprocess. Tanken med att ta upp flera möjliga projekt i ett och samma start-pm är för att ge stadsbyggnadsnämnden ett helhetsperspektiv. Nämnden har möjlighet att godkänna att planändring ska påbörjas på alla föreslagna platser alternativt godkänna en eller flera. De kan även avslå planstart på alla utpekade platser i start-pm. Om nämnden beslutar att planarbete ska påbörjas så kommer varje plats att drivas som ett eget detaljplaneprojekt med eget ärendenummer.
 
Start-pm kommer troligtvis tas upp i stadsbyggnadsnämnden den 26 maj och tjänsteutlåtandet blir offentligt veckan innan mötet.«

I slutet av maj vet vi mer.

 
– – – – – – –
PS

Anna i Äppelviken
Ny biografi om en av arbetarrörelsens kvinnliga förgrundsfigurer, Anna Johansson-Visborg (1876-1953). Anna bodde på Majvägen 16 i Äppelviken, i en villa som hon ritade själv. Ja, det påstås till och med att hon även byggde huset själv (med hjälp av en snickare och en murare). Tillsammans med sin man Sven Visborg lät hon även grunda och bygga Bromma-Teatern i Alvik (1921). Boken finns i Brommabokhandeln på nätet.

Beställ här.

0 kommentarer