Svaren från Stadsbyggnadskontoret imponerar inte

I förra veckan berättade jag att Tädgårdsstadsföreningen hade anmält Herman Ygvergs väg 11 (Huldran 10) för »olovligt byggande« till Stadsbyggnadskontoret (SBK). Anmälan avsåg två friggebodar som sakade bygglov och en parkeringsplats som inte kan användas utan »otillåten angörning« genom Huldrestigen.
 
I tisdags (21/5) kom en nonchalant axelryckning från SBK. Svaret innehöll både sakfel och felaktiga bedömningar. Jag återger här mejlet i sin helhet.
 
Vi har mottagit er anmälan om olovligt byggande på fastigheten Huldran 10. I mailet bifogas de beviljade bygglovshandlingarna.
     I det beviljade bygglovet har man givit bygglov för en parkeringsplats som ligger mot Huldran 10. Beträffande frågan om Huldrestigen kommer att användas som väg för bilar får ni kontakta Trafikkontoret.
     På en fastighet får man uppföra en friggebod på max 15 kvm tillsammans med andra komplementbyggnader som har uppförts på tomten och den kräver inte bygglov och räknas inte in i byggrätten. Friggebodar får man uppföra i trädgårdsstaden dock får man inte uppföra Attefallsåtgärder i trädgårdsstaden. Se 9 kap. 4 § PBL som gäller för friggebodsreglerna.
     Nu när parhuset är färdigställt har man skickat in en lägeskontroll på grunden av parhuset. Lägeskontrollen stämmer överens med den beviljade situationsplanen och byggrätten har således inte överskridits i förhållande till bygglovet.
     Beträffande Huldran 8 beviljades bygglovet för parhusen där innan bygglov beviljades för Huldran 10. Huldran 8 beviljades bygglov 2017-01-12.
     Vad kontoret kan se följer den färdiga byggnaden det givna bygglovet.
 
Elisabeth Melin
Byggnadsinspektör
Stadsbyggnadskontoret
 
Ingen åtgärd, alltså. Och business as usual.
 
Det är bara på fastigheter med en eller två bostäder som man får uppföra en friggebod utan bygglov. Den blivande brf:en är en fastighet med tre bostäder.
 
Trädgårdsstadsföreningen vidhåller dock att det pågår olovligt byggande på Huldran 10. Den 23/5 fick SBK följande mer utvecklade svar.
 
Tack för snabbt svar, men det imponerar inte. Tvärtom förstår jag nu att ingen från SBK har varit på plats och inspekterat. Dessutom anser jag att svaren innehåller både sakfel och felaktiga bedömningar.

     1. Det som gjorde mig nyfiken när jag läste handlingarna i ärendet var handläggarens varningsmejl till arkitekten i mars 2018. »Ta bort friggebodarna … så att de inte komplicerar bygglovet«, skriver han. Varför då? Jo, för han vet att det krävs bygglov för att uppföra en friggebod på en fastighet med tre bostäder. Som här.

     Det är endast på fastigheter med en eller två bostäder som man får uppföra en friggebod utan bygglov (PBL kap. 9, § 4). En ansökan hade kanske gått igenom ändå, men inte utan att räknas in i byggrätten.

     2. Nu har byggherren uppfört två friggebodar på tomten. Den mindre, mot Huldrestigen, ligger dessutom alldeles för nära tomtgränsen. Om det vore en friggebod till en fastighet med en- eller två bostäder, då hade komplementbyggnaden inte fått ligga närmare tomtgränsen än 4,5 meter (PBL kap. 9, § 4c). Den ligger nu betydligt närmare än så.

     Hänvisar till ett rättsfall från 2015 där MÖD i en dom konstaterade att allmänheten har ett berättigat intresse av användandet av markområden som är allmän plats i detaljplan. Domstolen konstaterade även att kommunen som markägare inte kan representera samtliga dessa intressenter. Detta innebär att kommunen inte kan lämna medgivande för placering nära gränsen mot en allmän plats. Läs domen här.

     3. Ja, det finns en parkeringsplats inritad på situationsplanen. Men den går inte att använda utan otillåten angörning. SBK:s handläggare har den 28 mars 2019 bekräftat att parkeringen »skall angöras genom egen tomt«. Det måste vara SBK:s ansvar att följa upp en sådan sak, liksom att hantera eventuella interna remisser med Trafikkontoret, inte de boendes. För närvarande har SBK sanktionerat biltrafik på parkvägar.

     4. När det gäller Huldran 8 blir jag nyfiken på en annan sak. Jag trodde att bygglovet beviljades 2017-04-21 och att schaktning och sprängning för ett nytt parhus igångsattes på tvåårsdagen, 2019-04-21. Bygglovet var giltigt dagen ut, men startades på rätt sida om tolvslaget, så att säga. Men nu påstår du att bygglovet beviljades 2017-01-12. I så fall var det inte giltigt när byggarbetet inleddes. Tacksam för ett klarläggande om vilket datum som gäller.

För Västerleds Trädgårdsstadsförening
Christian Reimers, ordförande

 

Fortsättning följer. I synnerhet som jag i helgen fått information om att byggherren ocksåuppfört ett två meter högt plank längs Huldrestiden. Det olovliga byggandet fortsätter.

__________
PS.
Klicka på bilden. Ett erbjudande från Entredo till BaraBrommas läsare.
0 kommentarer