Så arbetar JO med Herman Ygbergs väg

Många har hört av sig och undrar hur det går med Trädgårdsstadsföreningens JO-anmälan av Stadsbyggnadskontorets och Trafikkontorets hantering av Herman Ygbergs väg 11. Anmälan gjordes den 9 september 2019. Läs JO-anmälan här.
 
Jag har luskat lite i hur JO arbetar och kan konstatera att vårt ärende har avancerat. Här följer en liten lektion i JO:s arbetsrutiner.
 
Justitieombudsmannen (JO)
granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete – särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna. 2018 registrerades ca 9 000 nya JO-anmälningar.
 
Inledande granskning
Alla anmälningar granskas av erfarna jurister. Drygt två tredjedelar skrivs av efter en inledande granskning. Att en anmälan skrivs av betyder inte att den har ansetts obefogad. Skälet kan till exempel vara att anmälan är ofullständig, opreciserad eller att händelsen ligger för långt tillbaka i tiden. Trädgårdsstadsföreningens anmälan tillhör dock den tredjedel som har gått vidare till utredning.
 
Utredning
En utredning börjar ofta med att JO tar kontakt med den tjänsteman som handlagt ärendet på den anmälda myndigheten. Det är också vanligt att myndighetens handlingar i ärendet lånas in och granskas. Myndigheterna är skyldiga att lämna de upplysningar och det material som JO begär, ingen sekretess kan åberopas gentemot JO. Trädgårdsstadsföreningens anmälan tillhör den tredjedel som nu utreds.
 
Fullständig utredning
Ca 10 procent av anmälningarna remitteras till den aktuella myndigheten. Det innebär att JO begär att myndigheten ska komma in med ett yttrande och en bedömning av vad som hänt i ärendet. Myndighetens skriftliga svar, remissvaret, skickas till anmälaren för kommentarer. Anmälaren har då möjlighet att bemöta det som myndigheten svarat.
 
Beslut
När utredningsarbetet är klart fattar JO ett beslut i ärendet och kopior av beslutet skickas till anmälaren och berörd myndighet. Ca 7 procent av anmälningarna leder till JO:s kritik. En större utredning tar normalt cirka sex–tolv månader beroende på hur komplicerat ärendet är.
 
Det är förtfarande för tidigt att spekulera i utgången av Trädgårdsstadsföreningens JO-anmälan. Men att anmälan har gått vidare till utredning är en positiv signal. JO tar anmälan på största allvar.
 
––––––––––
PS.
Vill du läsa nästa blogginlägg? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
 
0 kommentarer